🌿 Op werkdagen voor 16:00 besteld zelfde dag verzonden 🌿 Verzendkosten €6,95 🌿 Gratis verzending vanaf €50,- 🌿

Jouw gegevens zijn veilig bij ons

Safari Kids respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Safari Kids worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.safarikids.nl (hierna: ‘de website’). Safari Kids acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Safari Kids zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). 

Safari Kids verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Safari Kids, zoals bij: 

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Hetplaatsen van een online bestelling; 
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulierop de website; 
  • Het inschrijven vooren ontvangen van  

Uw persoonsgegevens worden door Safari Kids verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is: 

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, gedaan verzoek of ingediende aanvraag, de inschrijving voor een nieuwsbrief, dan wel een tussen u en Safari Kids tot stand gekomen boeking. 

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Safari Kids gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een aankoop bij Safari Kids verricht, worden de door u bij de aankoop opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de bestelling te kunnen afhandelen.

In het kader van uw bestelling, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende bestelling zijn betrokken, zoals de pakketservice.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het in het kader daarvan door u verstrekte e-mailadres wordt door Safari Kids uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.  

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Safari Kids. 
  2. Voorde behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Safari Kids of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Safari Kids of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Safari Kids, om de website en e-mailvoorzieningen van Safari Kids te kunnen exploiteren en de exploitant van door Safari Kids gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals Dropbox).  

Safari Kids zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Safari Kids vallen, evenals door Safari Kids ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. 

Safari Kids slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Safari Kids verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een extern boekingskantoor daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Safari Kids er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Safari Kids zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.  

Google Analytics 

De website verzamelt middels Google Analytics cookies voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Uw IP-adres wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. 

Uw rechten 

U heeft het recht om Safari Kids te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden door Safari Kids slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Safari Kids legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

Contact 

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Safari Kids, kunt u contact opnemen met Safari Kids. Safari Kids helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Safari Kids of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.